Obowiązkiem podstawowym Konsul Honorowej jest przede wszystkim ochrona obywateli Ukrainy przebywających w Polsce – mówi w wywiadzie dla FOB,

Według ostatniej statystyki w regionie Opolszczyzny przebywa już przeszło 100 000 Ukraińców. Od września bieżącego roku oficjalnie funkcjonuje Honorowy Konsulat Ukrainy w Opolu. Konsulat mieści się przy ulicy Krakowskiej 9. Otwarty jest dla petentów dwa razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki od godziny 14-18. Konsulem Honorowym została Irena Pordzik – na co dzień prowadząca przedsię- biorstwo transportowe. O współpracy Polsko – Ukraińskiej i głównych założeniach Honorowego Konsulatu w Opolu rozmawiamy z Konsul Honorową Ireną Pordzik.

R: Skąd wzięła się idea założenia konsulatu w Opolu?

– Utworzenie Konsulatu w Opolu poprzedza- ły spotkania Konsula Generalnego Ukrainy w Krakowie Oleha Mandiuka z władzami woj. opolskiego . Wówczas Konsul Generalny wraz z ambasadorem Ukrainy w Polsce – Andrij Deszczycia postulowali, aby w każdym województwie znajdował się konsulat Ukrainy z uwagi na dużą liczbę Ukraińców w Polsce. Spotkanie z Panem Konsulem Generalnym odbyło się w sierpniu ubiegłego roku. Następstwem czego była już prosta droga do otwarcia Konsulatu w Opolu.

R: Jakimi sprawami będzie się zajmować konsulat?

– Obowiązkiem podstawowym Konsul Honorowej jest ochrona obywateli Ukrainy przebywających w Polsce. Główną misją konsulatu jest wspieranie rozwoju więzi politycznych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych między Ukrainą, a Rzeczypospolita Polską oraz działań na rzecz promocji rozwoju przyjaznych stosunków między obu państwami. Moje zadania to też w dużej mierze przeprowadzanie regularnych spotkań z organami władz państwowych okręgu konsularnego, mediami, promocja kultury ukraińskiej, pojednanie i jedność pomiędzy ukraińskim i polskim narodem. Promowanie interesów ukraińskich producentów oraz sprzyjanie zaciąganiu inwestycji zagranicznych etc.

R: Jaki wpływ na środowisko przedsiębiorców w naszym regionie ma Konsulat Honorowy i co mogą oni dzięki jego działaniom zyskać ?

– To przede wszystkim proces dzięki aktywności konsularnej do utworzenia regionalnych Polsko- -Ukraińskich Izb Gospodarczych, których celem jest aktywizacja i rozwój wzajemnej współpracy handlowo – gospodarczej. Jako przykład mogę tutaj podać Konsulat w Krakowie. Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie jest członkiem Lwowskiej Izby Gospodarczej, a przed objęciem funkcji dyplomatycznej w Polsce był Prezesem Izby Gospodarczej jako lokalny biznesmen , mam nadzieję na owocną współpracę Opolskiej Izby Gospodarczej z Izbą Gospodarczą obwodu lwowskiego. Zbliżenie środowisk biznesowych naszych krajów na pewno może mieć pozytywny wymiar w ich działalności. Dziękujemy za wywiad i życzymy owocnej pracy na rzecz rozwoju dobrych stosunków między Ukrainą, a Polską