Organem nadrzędnym, który odpowiedzialny jest za działalność  dotyczącą ochrony środowiska w kraju  jest  od 1989 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Funduszami realizującymi strategie pro ekologiczne  na poziomie wojewódzkim są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fundusze wojewódzkie podlegają pod samorządy, swoimi działaniami realizują wspólną misję ochrony środowiska wykorzystując do tego  środki finansowe krajowe i zagraniczne.

Na przykładzie WFOŚIGW w Opolu możemy zobaczyć jakie kierunki pro ekologiczne są wdrażane w województwie opolskim i kto jest głównym beneficjentem Funduszu. Głównym celem Funduszu jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i  inicjatyw służących środowisku w województwie opolskim. Kierunki działalności są następujące :

  • ochrona wód(inwestycje wodno-kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków)
  • gospodarka wodna i likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń(inwestycje przeciwpowodziowe, likwidacja skutków powodzi, osuwiska)
  • ochrona ziemi(gospodarka odpadami, likwidacja szczególnych zagrożeń środowiska (tzw. bomb ekologicznych), rekultywacja terenów zdegradowanych), poszukiwania źródeł energii geotermalnej
  • ochrona klimatu(poprawa efektywności energetycznej, odnawialne źródła energii, inteligentne sieci energetyczne)
  • ochrona przyrody(współfinansowanie projektów PO IiŚ, LIFE+, wsparcie parków narodowych)
  • edukacja ekologiczna(głównie projekty nieinwestycyjne realizowane przez organizacje pozarządowe, państwowe jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, media)

Jednym z głównych form wsparcia działań ochrony środowiska są fundusze finansowe, dzięki którym stan środowiska naturalnego ma z roku na rok się  polepszać. Takim finansowym wsparciem jest m.in. Prosument Opolski czyli „Program dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚIGW w Opolu”.

Program skierowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami mieszkań i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Wsparciem finansowym w formie dotacji będą objęte przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej takie jak pompy ciepła, instalacje solarne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe. Kolejną formą wsparcia finansowego są niskooprocentowane pożyczki dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które są przeznaczane na modernizację firm, inwestycje w maszyny, sprzęt czy termomodernizację budynków.

Fundusz to przede wszystkim działania na rzecz edukacji ekologicznej, która promowana jest wśród dzieci i młodzieży. Przykładem może być tutaj program EKO DZIECIAKI czy szereg konkursów o tematyce środowiskowej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dzięki swojej misji dotyczącej ochrony środowiska  jest gwarantem działań na rzecz ekologii w regionie.