Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udziela pomocy finansowej na zadania związane z prawidłowym unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Na początku stycznia br. ogłoszono IV konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.
Na mocy podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 30 sierpnia 2011 r. umowy o udostępnienie środków w ramach programu „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne”, w 2013 r. zostaną przekazane środki w wysokości miliona złotych.

Dodatkowo Wojewódzki Fundusz w Opolu zamierza przekazać na ten cel własne pieniądze w wysokości 700 tysięcy złotych, a 15 proc. wartości zadania ma stanowić wkład własny beneficjenta lub dotacje ze środków pozostających w dyspozycji gmin. Wnioski można składać do 29 marca 2013 r. Do konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego, które przeprowadziły na swoim terenie inwentaryzację wyrobów zawierających azbest i które mają aktualny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Gminy dokonują naboru wniosków od beneficjentów, czyli osób fizycznych, jednostek sektora finansów publicznych, kościołów i związków wyznaniowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, rolników, małych i średnich przedsiębiorstw. Zatem wszyscy zainteresowani uzyskaniem dotacji powinni się już kontaktować z właściwymi miejscowo urzędami gminy. W tym roku osoby fizyczne nie mogą występować o dotacje indywidualnie, tylko muszą to zrobić za pośrednictwem gminy.

W ubiegłych latach osoby indywidualne mogły starać się o dotacje bezpośrednio w Funduszu, ale zaczęły do nas wpływać setki wniosków, których własnymi siłami nie byliśmy już w stanie obsłużyć – wyjaśnia Zbigniew Figas, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W 2012 r. Wojewódzki Fundusz w Opolu ogłosił trzy konkursowe nabory wniosków. Z 71 opolskich gmin udzieleniem pomocy swoim mieszkańcom w usunięciu azbestu zainteresowały się tylko 24 gminy:

Baborów, Bierawa, Branice, Chrząstowice, Cisek, Dobrodzień, Izbicko, Kietrz, Komprachcice, Łubniany, Murów, Namysłów, Olesno, Pawłowiczki, Pokój, Polska Cerekiew, Popielów, Prószków, Radłów, Rudniki, Skoroszyce, Strzelce Opolskie, Strzeleczki, Ujazd.

– Nie wszystkie gminy były przygotowane do tej współpracy. Potrzebna była odpowiednia organizacja pracy, wskazanie przez wójta konkretnej osoby, która będzie odpowiadać za te sprawy. Ta osoba musi rozeznać potrzeby jakie są na terenie gminy – uważa Zbigniew Figas. – Część gmin dojrzała do tej współpracy i spodziewam się, że to zainteresowanie będzie w tym roku większe.

Łącznie podpisano umowy na kwotę 844 445,65 zł, z czego ze środków Narodowego Funduszu – ponad 496 730,00 złotych, a Wojewódzkiego Funduszu ponad 347 700,00 zł. Dzięki dofinansowaniu usunięto prawie 1 100 Mg wyrobów zawierających azbest. Polska musi się uporać z problemem usuwania azbestu do 2032 r.