Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzi prace planistyczne związane z korektą listy przedsięwzięć priorytetowych Funduszu
na 2013 rok. Cała lista jest opublikowana na stronie: www.wfosigw.opole.pl, w zakładce: Zasady Działania Funduszu.

Fundusz wystąpił do zainteresowanych podmiotów z pismami o potwierdzenie realizacji zadań lub poinformowanie o rezygnacji z ubiegania się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW lub o zaktualizowanie danych o zadaniach zawartych w złożonych już zgłoszeniach. Na liście przedsięwzięć priorytetowych ujęto przede wszystkim przedsięwzięcia związane ze spełnieniem wymogów Traktatu o Przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w zakresie środowiska oraz wykorzystaniem europejskich funduszy pomocowych w okresie programowania 2007–2013, z uwzględnieniem przedsięwzięć realizowanych w ramach: „Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”, „Programu ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektyw do 2014 roku”, „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego” oraz programów ochrony powietrza uchwalonych przez Sejmik Województwa Opolskiego.

Na Liście Przedsięwzięć Priorytetowych WFOŚiGW wymieniono kierunki priorytetowe. Priorytetem objęte są przedsięwzięcia zmierzające do:

  • spełnienia wymogów traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej w zakresie środowiska;
  • pełnego wykorzystania środków pochodzących z UE nie podlegających zwrotowi, przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną;
  • realizacji celów średniookresowych w poszczególnych komponentach ochrony środowiska określonych w „Programie ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2007
  • 2010 z perspektywą do roku 2014” wraz z „Aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego” obejmujących:

Poprawę jakości wód podziemnych i powierzchniowych:uporządkowanie gospodarki ściekowej, w tym w aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców RLM większej od 2000, a także w aglomeracjach poniżej 2000 RLM, na obszarach szczególnej ochrony (GZWP 333, 335, 332 oraz w zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej, w szczególności zlewni rzeki Białej Głuchołaskiej i Potoku Pępickiego), w strefach ochronnych ujęć wody, w zlewniach rzek Małej Panwi, Troi i Stobrawy powyżej istniejących lub przewidzianych do realizacji zbiorników wodnych, ochronę wód przed zanieczyszczeniami wywołanymi azotanami ze źródeł rolniczych, wspieranie działań inwestycyjnych w zakładach przemysłowych, mających na celu ograniczenie lub eliminację zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach do środowiska wodnego, a w szczególności substancji szkodliwych dla środowiska wodnego.

Ochronę zasobów wodnych, w tym ochronę przed powodzią:

  • optymalizację wykorzystania i zrównoważone użytkowanie wód podziemnych,
  • ochronę głównych zbiorników wód podziemnych, które stanowią strategiczne źródło zaopatrzenia ludności w wodę,
  • realizację Programu dla Odry 2006,
  • modernizację i rozbudowę istniejącego systemu ochrony
  • przeciwpowodziowej