W Dobrzeniu Wielkim trwa rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. Zgodnie z kontraktem realizacja tego kontraktu ma zakończyć się za dwa lata. Obecnie trwają tam intensywne prace budowlane. Montaż technologii rozpocznie się na początku przyszłego roku.

O parametrach nowo budowanej oczyszczalni oraz technologii, która będzie w niej zastosowana rozmawiamy z Beatą Wocką – Culic, Technologiem Uzdatniania Wody i Oczyszczania Ścieków w spółce Prowod.

Jaka technologia będzie zastosowana w nowej oczyszczalni ścieków?

Nowa oczyszczalnia będzie oczyszczalnią mechaniczno-biologiczą. Część biologiczna będzie składać się z dwóch ciągów technologicznych opartych o procesy biochemiczne zachodzące w osadzie czynnym o różnym stopniu napowietrzenia z możliwością redukcji związków biogennych.

Porównując starą i nową oczyszczalnię może Pani wskazać kluczowe różnice między nimi?

– Stara oczyszczalnia jest przeciążona hydraulicznie, to znaczy, że dopływa do niej więcej ścieków, niż jest w stanie oczyścić. Średniodobowa przepustowość istniejącej oczyszczalni to 820 m3/dobę, a w 2016 roku średnia ilość dopływających na oczyszczalnię ścieków wyniosła 1640 m3/dobę. Przy takim przeciążeniu nie wykształca się odpowiedni osad czynny, a prawidłowy rozwój osadu czynnego, czyli bakterii i pierwotniaków, jest warunkiem, aby przebiegało biologiczne oczyszczanie ścieków. Rozwiązania techniczne są przestarzałe. Zmodernizowana oczyszczalnia będzie oparta na najnowszych rozwiązaniach technicznych. Będzie możliwe osiągnięcie odpowiedniej redukcji zanieczyszczeń, w tym związków biogennych, zgodnej z wymaganiami tzw. dyrektywy ściekowej.

Jaki wpływ będzie miała oczyszczalnia na ekologię?

-W ściekach oczyszczonych odprowadzanych z obecnej oczyszczalni do odbiornika, czyli rzeki Odry, są znacznie przekroczone dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń. W związku z przekroczeniami Spółka Prowod ponosi podwyższone opłaty za korzystanie ze środowiska. Zmodernizowana oczyszczalnia pozwoli oczyścić ścieki do wymaganego poziomu, umożliwi redukcję azotu i fosforu, nie będzie więc negatywnego oddziaływania na jakość wody w rzece Odrze. Sama oczyszczalnia, dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań, będzie miała znikomą uciążliwość dla środowiska naturalnego.

Jakie będą parametry nowej oczyszczalni i na jaką ilość nieczystości jest zaprojektowana?

-Po przeprowadzeniu modernizacji średniodobowa przepustowość oczyszczalni wyniesie 2 000 m3/dobę, maksymalna dobowa przepustowość dla pogody bezdeszczowej wyniesie 2500 m3/dobę. Maksymalny przepływ godzinowy to 250 m3/godzinę.

Dziękuję za rozmowę.