Na terenie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu wyłączono z eksploatacji kotłownię węglową. Kompleks budynków, na potrzeby których wcześniej wytwarzała ona ciepło, podłączono do systemu ciepłowniczego ECO SA.

Inwestycję zrealizowano i dofinansowano w ramach I edycji programu Kawka, czyli z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Są to nie tylko pierwsze budynki użyteczności publicznej podłączone do opolskiego systemu w ramach tego programu, ale też największy odbiorca zgłoszony do Kawki. Zapotrzebowanie na moc cieplną wynosi 1,4 MW.

W celu zrealizowania inwestycji ECO SA wybudowała 1,5 km sieci i przyłączy ciepłowniczych. Do 2017 r. dzięki Kawce i ECO S.A. w powietrzu będzie ponad 15 ton pyłu mniej. ECO dzięki udziałowi w I edycji programu Kawka pozyskała 4 mln zł dotacji na likwidację 169 nieekologicznych pieców i kotłowni węglowych w Opolu oraz przyłączenie ich do systemu ciepłowniczego, co nastąpi do końca 2015 r. Aż 70 proc. tej kwoty trafi do opolan zmieniających dotychczasowe ogrzewanie na ciepło systemowe.

Inwestycja obejmuje budowę instalacji wewnętrznych, węzłów oraz przyłączy ciepłowniczych. Po jej zakończeniu pyłu PM 10 (będącego przyczyną różnych chorób m.in. układu oddechowego) będzie opadać ok. 6 ton mniej w skali roku. Jest już także znana decyzja NFOŚiGW dotyczącą II edycji Kawki. W ramach naboru w latach 2015–2017 ECO w Opolu, Strzelcach Opolskich oraz w Kluczborku zlikwiduje 257 nieekologicznych pieców i kotłowni węglowych. Po zrealizowaniu wszystkich zadań zgłoszonych w II edycji programu każdego roku w powietrzu będzie mniej szkodliwego pyłu PM10 o ponad 9 ton.

„Kawka” – to nazwa ogólnopolskiego programu, w ramach którego z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW można pozyskać pieniądze na likwidację uciążliwych pieców i kotłowni opalanych węglem, które możemy zastąpić ciepłem systemowym. Celem programu jest likwidacja tzw. niskiej emisji, czyli emisji do powietrza szkodliwych zanieczyszczeń, które powstają m.in. na skutek spalania węgla w domowych piecach grzewczych. Program funkcjonuje w miastach, w których regularnie odnotowywane są przekroczenia stężenia w powietrzu pyłów PM2,5 i PM10. Na Opolszczyźnie problem dotyczy m.in. Opola, Strzelec Opolskich oraz Kluczborka.

Aby przyłączyć budynek do systemu ciepłowniczego ECO wystarczyło mieć jedynie 10 proc. środków własnych. Wspólnoty Mieszkaniowe, w których stosowane jest ogrzewanie węglowe mogą liczyć na sfinansowanie do 55 proc. całości kosztów poniesionych na wykonanie instalacji wewnętrznej oraz węzła cieplnego. Dodatkowo mogą skorzystać z preferencyjnego kredytu na pokrycie kosztów inwestycyjnych. Podstawowym warunkiem uzyskania pomocy finansowej jest likwidacja jak największej ilości źródeł ogrzewania zasilanych węglem.