„Mediacje (łac. mediatio od mediare ‚być w środku, pośredniczyć’ od medius ‚środkowy; bezstronny’) – metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu.”

Od pierwszego sierpnia w Opolu oficjalnie rozpoczyna swoją działalność Centrum Arbitrażu i Mediacji. Utworzenie CAM w Opolu jest związane  z projektem realizowanym przez OIG pn. utworzenie „Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu” Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne do rynku pracy i gospodarki i edukacji; Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17; Okres realizacji projektu od: 2018-04-01 do: 2019-08-31:

 

Działalność  Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu jest konsekwencją wspierania i prowadzenia przez Opolską Izbę Gospodarcza działań na rzecz polubownych metod rozwiązywania sporów oraz  prowadzenia  mediacji gospodarczych. 

Do kompetencji Centrum Arbitrażu i Mediacji należą m.in.

 

  1. opiniowanie kandydatów na mediatorów i arbitrów w Centrum
  2. opiniowanie regulaminów działalności Centrum,
  3. uzgodnienie wspólnych klauzul mediacyjnych i arbitrażowych i promowanie ich stosowania przez zrzeszonych przedsiębiorców,
  4. opiniowanie propozycji działań i rozwoju Centrum oraz proponowanie aktualizacji polityki rozwojowej Centrum,
  5. tworzenie wspólnych inicjatyw przez Strony na rzecz realizowania zadań z zakresu mediacji i arbitrażu.

 

Prezesem Centrum Arbitrażu i Mediacji został  radca prawny  Roman Jarosiński