Ograniczone zasoby wysokiej jakości wody w Polsce stają się jedną z ważniejszych barier rozwoju gospodarczego we wszystkich sektorach gospodarki narodowej, a zjawisko deficytu wody występuje na wielu obszarach kraju.  Ochrona i poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych stała się jednym z najważniejszych zadań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od chwili jego powstania. Celem […]